Category Archive határozatok bejegyzés

Milejszeg településképi arculati kézikönyv

Tartalomjegyzék:

1 Bevezetés, köszöntő
2 A település bemutatása
1 Településtörténet, szerkezeti fejlődés
2 Általános településkép, településkarakter
3 Örökségünk
1 Építészeti, műemléki és régészeti értékek
2 Táji és természeti értékek

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő‐testületének … /2017. (……) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő‐testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész; a Balaton‐
Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; a Kulturális örökség védelméért felelős miniszter; a
Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat
szerinti partnerek véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

Read More

Településképi arculati kézikönyv települési rendelet tervezet ismertetése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Milejszeg Község Önkormányzata elkészítette Milejszeg területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét.

Második, tájékoztató jellegű lakossági fórumot,

2017. december 1-én 10.00 órakor tartjuk a Milejszegi önkormányzati Hivatalban.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés  a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény  (továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott  felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Read More