Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

 

I. fejezet

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. §

 

(1) Az Önkormányzat megnevezése: Milejszeg Község Önkormányzata.

 

(2) Székhelye: 8917 Milejszeg, Kossuth u. 17.

Működési területe: Milejszeg község közigazgatási területe.

 

(3) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületét illetik meg.

 

(4) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli, de meghatározott ügyekben, vagy esetenként, erre más személyt is  felhatalmazhat.

 

(5) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, valamint az Önkormányzat hivatala a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége (továbbiakban: Hivatal) látják el.

 

 

Az önkormányzat jelképei, az önkormányzat hivatalos honlapja

 

 1. §

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, és a zászló.

(2) Az önkormányzat címere: Álló, háromszögű pajzs, kék mezejében a pajzstalpban a község elhelyezkedésére, a Göcsej tájegység jellegzetes, dombháton épült településére utaló, a zalai dombvidéket szimbolizáló zöld halom, melyen oldalnézetben balra fordult, vörös felfelé kunkorodó nyelvét kiöltő, két lábon álló arany oroszlán áll. Felfelé lendülő jobbjában kivont görbe ezüst kardot, lefelé tartott bal karjában három szál vörös virágú, minden száron kettő zöld levelű rózsát tart. 1950-ig a település kettő néven szerepelt, mint Milej és Rózsásszeg községek. A rózsák az egykor Rózsásszeg néven nyilvántartott falurészt szimbolizálják.

A címer színei: a pajzs színe kék, a zalai tájat szimbolizáló domb zöld színű, az oroszlán arany színű, a teste fekete kontúrral körülrajzolt, nyelve vörös színű. A kard ezüst színű, a rózsa szára és levelei zöldek, a rózsafejek vörös színűek. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású ezüst szalagra, feketével MILEJSZEG felirat van írva.

(3) Az önkormányzat zászlaja: A zászló fehér mezőjében Milejszeg címere, mely alatt félkörívben egy lebegő, hármas tagolású ezüst szalagon feketével MILEJSZEG felirat van írva.

(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.milejszeg.hu

 

A képviselő-testület tagjai, feladat- és hatásköre

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 5 fő.

 

(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

 

(3) A Képviselő-testület hatásköreinek átruházásával, a hatáskör gyakorlásával, a hatáskör visszavonásával kapcsolatosan Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezései az irányadóak.

 

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a jogosítottak a soron következő- Képviselő-testületi ülést tájékoztatják.

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület a Mötv. 10. §, 13. § (1) bekezdésében és a 20.§ (1) bekezdéseiben foglaltak szerint látja el a törvény által kötelezően előírt feladatokat.

 

(2) Az önkormányzat által ellátott, önként vállalt feladatokat az SZMSZ 2. melléklete, az önkormányzat részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatokat az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza.

 

(3) A feladatok ellátásának mértékét és módját – a lakosság igényei és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével – a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

 

(4) A képviselő-testület átruházott hatásköreit az SZMSZ 4. melléklete, át nem ruházható hatásköreit a Mötv. 42. §-a tartalmazza.

 

 1. fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

A képviselő-testület munkaterve

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület üléseit éves munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A munkatervre vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A képviselő-testület munkatervének programjára javaslatot tehetnek

a) települési képviselők,

b) képviselő-testület bizottsága,

c) önkormányzati intézmény vezetői

d) jegyző/aljegyző.

 

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) az ülések tervezett időpontjait, napirendjeit, helyét,

b) a napirendi pontok előterjesztőjét, külön előadó esetén annak megnevezését, az egyes napirendekhez meghívottakat,

c) mely napirendi pontokkal kapcsolatosan kell közmeghallgatást tartani,

d) a közmeghallgatás(ok) időpontját, napirendjét,

e) mely napirendi pontok előkészítéséhez kell kikérni lakossági fórum, érdekképviseleti szerv, vagy a feladatköre szerint érintett szervezet véleményét.

 

(4) A következő naptári év munkatervének elfogadásáról a polgármester javaslatára a tárgyév utolsó ülésnapján a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

(5) Az elfogadott munkatervet meg kell küldeni

a) a képviselő-testület tagjainak,

b) a nem képviselő bizottsági tagoknak,

 

 

A képviselő-testület ülése

 

 1. §

 

(1) A Képviselő-testületi ülés összehívására a Mötv. rendelkezései az irányadóak. Ha a képviselő-testületi ülést települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testületi ülés bizottságának indítványára kell összehívni, az ülés összehívására a rendkívüli ülés összehívásának szabályait kell alkalmazni.

 

(2) A képviselő-testületi ülés ülésének nyilvánosságára, valamint zárt ülés tartására a Mötv. rendelkezései az irányadók.

 

(3) A képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére a Mötv. rendelkezései az irányadóak. A képviselő-testület ülését a polgármester a Mötv. 45. §-a szerint hívja össze és vezeti. Ha a polgármester akadályoztatva van, az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladat-és hatáskörében az alpolgármester helyettesíti.

 

(4) Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg betöltetlen, vagy tartósan akadályoztatva vannak, az ülés összehívását és vezetését a Költségvetési Bizottság elnöke látja el.

 

(5) A képviselő-testület

a) alakuló

b) rendes, és

c) rendkívüli ülést tart.

 

(6) Akadályoztatásnak, tartós távollétnek minősül

a) 30 napot meghaladó távollét, és

b) az előre nem meghatározható idejű betegség.

 

 

Az alakuló ülés

 

 1. §

 

A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követően a Mötv. 43. §-a szerint tartja meg.

 

 

Rendes ülés

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület munkaterv szerint évi 6 ülést tart. Ezen túlmenően szükség szerint ülésezik.

 

(2) A képviselő-testület bizottságának, a települési képviselők egynegyedének az írásos indítványára, munkaterven kívüli, rendes ülést kell összehívni. Az indítványt a napirend megjelölésével, az indítványozók sajátkezű aláírásával, illetve a bizottság határozatával, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal kell a polgármesterhez benyújtani.

 

(3) Az ülés előkészítéséről a polgármester gondoskodik.

 

(4) Az ülés helye a Könyvtár terme. A képviselő-testület indokolt esetben más helyszínen is tarthat ülést.

 

(5) A polgármester a képviselő-testület rendes ülését – indokolt esetben – az előzetesen meghatározottól eltérő időpontban is összehívhatja.

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére, azok tárgyalásának sorrendjére a polgármester a meghívóban tesz javaslatot.

 

(2) A polgármester köteles az SZMSZ -ben meghatározott módon az ülés napirendjére felvenni

a) az előterjesztéseket,

b) az önálló indítványokat, és

c) a tájékoztatókat.

 

(3) A polgármester a napirend előtt tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a közbeszerzési és egyéb pályázatokról.

 

 

Rendkívüli ülés

 

 1. §

 

(1) Halaszthatatlan döntést igénylő esetben rendkívüli ülést kell tartani.

 

(2) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze, továbbá a Mötv. –ben meghatározott esetekben a rendkívüli ülést köteles összehívni.

 

(3) A rendkívüli ülésre szóló meghívót – amennyiben a rendkívüli ülés összehívását a polgármester kezdeményezi-, az ülés időpontját megelőzően legalább 2 nappal korábban meg kell küldeni a képviselőknek

a tárgyalásra kerülő előterjesztéssel együtt. Nem kell kiküldeni az előterjesztést, ha a meghívó megküldésének időpontjáig az előterjesztést a rendeletben és más jogszabályban meghatározottaknak, továbbá a szakmai szabályoknak megfelelően nem lehetett előkészíteni.

 

(4) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben, így különösen, ha az állampolgárok életet, testi épségét, vagyonát, az Önkormányzat vagyonát közvetlen veszély fenyegeti, a képviselő-testületi ülés – a sürgősség okának közlésével – legkésőbb az ülés megkezdésének időpontját megelőző 24 órával is összehívható. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető. (távbeszélő, elektronikus úton, személyesen is összehívható)

 

(5) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:

a) legalább két képviselő, vagy

b) a képviselő-testület bizottságának indítványára.

 

 1. §

 

(1) A 10. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell

a) a rendkívüli ülés összehívására tett kezdeményezés indokait, illetve a képviselő-testület

bizottságának e tárgyban hozott döntését,

b) a határozat-tervezetet,

c) az ülés napirendjére, helyére, időpontjára vonatkozó javaslatot, és

d) a 10. § (5) bek. a) pontjában meghatározott esetben a települési képviselők sajátkezű aláírását.

 

 1. §

 

(1) A rendkívüli képviselő-testületi ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amire az indítvány vonatkozott.

 

(2) A napirendi pont beterjesztéséről a polgármester gondoskodik, az indítványozó, illetve képviselője a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának és az indítvány napirendre tűzésének indokait ismertetheti.

 

 

Az előterjesztések rendje, tartalmi, formai követelményei

 

 1. §

 

(1) Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések:

a) a rendelet-tervezet,

b) döntés tervezet, határozati javaslattal,

c) beszámoló, határozati javaslattal,

d) tájékoztató.

 

(2)  Az előterjesztéseket írásban kell benyújtani, de a beszámoló szóban is előterjeszthető.

 

 1. §

 

A rendelet-tervezetet a rendeletben meghatározott eljárási rendnek és tartalmi követelményeknek megfelelően kell előterjeszteni.

 

 1. §

 

(1) Határozati javaslat benyújtása esetén az előterjesztés két részből áll:

1.vizsgálati és elemző részből, melyben pontosan meg kell határozni:

a) a napirendi pont tárgyát, valamint azt, hogy adott témakör szerepelt-e már korábban is a képviselő-testület napirendjén, és ha igen, milyen döntés született, azt milyen eredménnyel hajtották végre,

b) a témakör tárgyilagos elemzését,

c) a javasolt döntés indokait,

d) mindazon körülményeket és összefüggéseket, amelyek indokolják a meghozandó döntést,

2. határozati javaslatból, melyben meg kell fogalmazni:

a) a döntési javaslatot,

b) az esetleges alternatív döntési javaslatot,

c) a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését,

d) konkrét végrehajtási határidőt.

 

(2) A határozati javaslatok megjelölésére a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezet szabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló miniszteri rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

(3) A képviselő-testületi előterjesztés során be kell tartani a következőket:

a) az előterjesztésen fel kell tüntetni az előterjesztőt, az előkészítésben részt vevő személyek és szervezetek nevét,

b) fel kell tüntetni az előterjesztés tárgyát, a tényállást,

d) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

e) az alternatívák indokait, a megvalósítás várható negatív és pozitív következményeit,

f) a határozat-, és rendelet-tervezetet,

g) szükség szerint a határozat végrehajtásáért felelős és a határidő megjelölését, és

h) azoknak a megjelölését, akiknek a határozatot meg kell küldeni.

i) az előterjesztés előkészítéséért az érdekeltekkel való egyeztetések lebonyolításáért az előterjesztő a felelős,

j) a rendelet-tervezetet tartalmazó előterjesztés előkészítésének jogi és szakmai koordinációjáért a jegyző a felelős,

k) az előterjesztések kidolgozásakor figyelembe kell venni a hatályos jogi szabályozást. Az Európai Unió közösségi jogát is szem előtt kell tartani, továbbá a belső jogi normákat úgy kell értelmezni, hogy ne akadályozzák a közösségi jog érvényesülését.

 

(4) Az előterjesztésben megfogalmazott döntési javaslatot érintően annak módosítását, vagy kiegészítését (módosító indítvány) kezdeményezheti a polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottság, a jegyző, aljegyző, és az előterjesztő.

 

(5) A kiküldött képviselő-testületi előterjesztés tárgya által meghatározott körben, az előterjesztésben nem szereplő határozati javaslat meghozatalát (kiegészítő indítvány) indítványozhatja a polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottság, jegyző, aljegyző és az előterjesztő.

 

(6) Az előterjesztő, vagy az előadó indokolt esetben az ülésen az előterjesztést szóban is ismertetheti, illetve írásos előterjesztés esetén, azt szóban kiegészítheti.

 

(7) A rendelet-tervezet, döntés tervezet, beszámoló benyújtására jogosult:

a) polgármester,

b) alpolgármester, képviselő

c) Önkormányzat bizottsága,

d) jegyző

e) aljegyző

 

(8) A beszámoló és tájékoztató előterjesztésére jogosult:

 1. az érintett szerv vezetője,
 2. az (5) bekezdésben meghatározott személy, vagy testület.

 

(9) Jogszabály előírása, illetve a polgármester felkérése alapján az önkormányzat feladatkörét érintő kérdésekben nem önkormányzati szervek vezetői, képviselői is adhatnak tájékoztatást, illetve előterjeszthetnek beszámolót a képviselő-testület ülésére.

 

(10)     Az előterjesztő az előterjesztés elkészítésére külön előadót jelölhet ki, vagy kérhet fel, aki az előterjesztés megtárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt.

 

 

A képviselő-testület összehívása

 

 1. §

 

(1) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés napját megelőző legalább 5. napon megkapják. A meghívót a polgármester írja alá. Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztés külön kézbesítését.

 

(2) Az Önkormányzat honlapján és a hirdetőtáblákon közzé kell tenni a képviselő-testület üléseinek időpontját, helyét és napirendjét. Az ülés meghívóját ki kell függeszteni a Hivatal hirdetőtábláján. Ugyanitt a képviselő-testületi ülést megelőzően az állampolgárok részére – a zárt ülési előterjesztések kivételével -az előterjesztésekbe való betekintést biztosítani kell.

 

(3) A meghívó tartalmazza

a) a képviselő-testületi ülés helyét, idejét, jellegét,

b) javasolt napirendi pontokat,

c) napirendek előterjesztőit, előadóit,

d) indokát abban az esetben, ha a képviselő-testületi ülést a Mötv.-ben meghatározott indítvány alapján kellett összehívni.

 

(4) A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni

a) képviselő-testület tagjait,

b) jegyzőt/aljegyzőt,

c) napirendi pontok előadóit,

d) önkormányzati intézmények vezetőit, a feladatkörükbe tartozó, illetve feladatkörüket érintő képviselő-testületi előterjesztések tárgyalására,

e) mindazokat, akiknek meghívását a polgármester indokoltnak tartja.

 

(5) A meghívottakat a képviselő-testület, és a bizottság ülésein – tevékenységi körükben – tanácskozási jog illeti meg.

 

 

Az ülések nyilvánossága

 

 1. §

 

A képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülést tart a Mötv. 46. §-a szerint.

 

Sürgősségi indítvány

 

 1. §

 

(1) Sürgősségi indítványt a polgármester, alpolgármester, képviselő, jegyző, aljegyző, képviselő-testület bizottsága írásban terjeszthet elő. A sürgősségi indítványt a sürgősség tényének indoklásával, és az előterjesztéssel együtt legkésőbb az ülést megelőző munkanapon nyújtható be a polgármesternél.

 

(2) A sürgősség kérdésében a képviselő-testület dönt, minősített többséggel a napirend meghatározása előtt. A polgármester alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének ismertetésére.

Ha a képviselő-testület a sürgősségi indítványt elfogadja, a sürgősséggel megtárgyalni indítványozott napirendet a képviselő-testült első napirendként tárgyalja; ha a sürgősséget nem ismeri el, akkor a képviselő-testület dönt arról, hogy a sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztést mikor fogja megtárgyalni, vagy dönthet arról, hogy nem kívánja a sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztést tárgyalni.

 

(3) A sürgősségi indítvány határozat-tervezetét a képviselők részére legkésőbb az ülés megkezdéséig ki kell osztani.

 

(4) A sürgősségi indítvány tárgyalása előtt, bármely képviselő indítványára, a polgármester mint levezető elnök legalább 15 perces szünetet köteles elrendelni annak érdekében, hogy az előterjesztést a képviselők áttanulmányozhassák.

 

 

Képviselői önálló indítványok

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület elé indítványt nyújthat be a képviselő, bizottság Az indítványt indoklással együtt írásban kell a polgármesterhez benyújtani, legalább 15 nappal az ülés előtt. Az indítványnak tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó képviselő nevét, az indítvány tárgyát, és az előterjesztő sajátkezű aláírását.

 

(2) Amennyiben a polgármester az indítvány tartalmával egyetért:

a) és a munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülésre az előterjesztés előkészítésére elegendő idő áll rendelkezésre, felkéri a jegyzőt, aljegyzőt hogy koordinálja az előterjesztés előkészítését,

b) amennyiben az ügy bonyolultságára tekintettel az előterjesztés előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, felkéri a jegyzőt, aljegyzőt hogy a munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülést követő testületi ülésre gondoskodjon az előterjesztés előkészítéséről.

 

(3) Amennyiben a polgármester az indítvány tartalmával nem ért egyet, ismerteti a képviselő-testülettel az indítvány benyújtásának tényét és annak tartalmát. A polgármester tájékoztatása alapján a képviselő-testület dönt arról, hogy kívánja-e az indítványozott kérdést megtárgyalni. A Képviselő-testület igenlő döntése esetén a jegyző köteles gondoskodni az indítvány tartalmának megfelelő előterjesztés -a képviselő-testület által meghatározott időpontra történő -előkészítéséről.

 

 

Képviselő-testületi ülésen történő felszólalás

Interpelláció, kérdés, bejelentés

 

 1. §

 

 

(1) A képviselő-testületi ülésen történő felszólalás lehet:

a) interpelláció elmondása,

b) interpelláció elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat,

c) kérdés elmondása, feltétele

d) kérdésre adott válasz elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat,

e) napirend előtti felszólalás,

f) felszólalás ügyrendi kérdésben,

g) napirendhez kapcsolódó felszólalás.

 

(2) A képviselők a képviselő-testületi ülésen -az Önkormányzat feladat-és hatáskörében a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, az aljegyzőhöz, a bizottság elnökéhez felvilágosítás kérése céljából kérdést intézhetnek, valamint magyarázat kérése céljából interpellációt terjeszthetnek elő. A képviselőhöz is lehet kérdést, vagy interpellációt intézni, feltéve, ha a polgármester, vagy bizottság elnökének megbízásából vagy valamely önkormányzati testület delegálása alapján önkormányzati feladatkörben járt el.

 

(3) A munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés esetén a kérdést és az interpellációt az ülést megelőző 3. napig lehet írásban benyújtani a polgármesternek és a jegyzőnek. Rendkívüli képviselő-testületi ülés esetén a kérdést és az interpellációt az ülést megelőző 2. napig lehet írásban benyújtani a polgármesternek és a jegyzőnek.

 

(4) Sürgős esetben a polgármester engedélyével az ülésen szóbeli interpelláció is előterjeszthető. Ha a polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére az interpelláció engedélyezéséről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

 

(5) A kérdésre és az interpellációra adott választ, ha a képviselő-testületi ülésen nem kerül sor a válaszadásra, 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi képviselőnek.

 

(6) Az interpellációra adott válaszról az interpelláló nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, a képviselő-testület – külön vita nélkül – dönt. Írásban történő válaszadás esetén, ha azt a képviselő nem fogadja el, a képviselő-testület a következő képviselő-testületi ülésen dönt. Írásbeli válaszadás esetén az interpellálónak a következő képviselő-testületi ülés előtt nyilatkoznia kell arról, hogy az interpellációra adott választ elfogadja-e.

 

(7) A nyilatkozatot 3 napon belül meg kell küldeni a polgármesternek és a jegyzőnek, aljegyzőnek. A nyilatkozatot a jegyző 3 napon belül megküldi a képviselőknek. Amennyiben az interpelláló képviselő az előírt határidőben nem tesz nyilatkozatot, a választ elfogadottnak kell tekinteni.

Ha az interpellációra adott választ a képviselő nem fogadta el, és a válasszal a Képviselő-testület sem értett egyet, az ügyet a polgármester kiadja vizsgálatra az állandó bizottságnak és az interpellációt a soron következő ülésen ismételten meg kell válaszolni.

 

(8) A kérdésre adott válaszról a kérdező nyilatkozik. A munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés előtt a nyilatkozatot a 20.§ (3) bekezdésben meghatározott időpontig kell megküldeni a polgármesternek és a jegyzőnek, aljegyzőnek. Kérdés esetében a képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem hoz döntést.

 

(9) Napirend előtti felszólalásra, napirenden nem szereplő települési jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben a képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalása előtt – a felszólalás tárgyát és okát megjelölve – bármely képviselő kérhet engedélyt a polgármestertől. A felszólalási szándékot az ülést megelőző munkanapon írásban kell bejelenteni a polgármesternek és a jegyzőnek, aljegyzőnek, és a bejelentéshez csatolni kell a tervezett napirend előtti felszólalás tartalmának összefoglalásáról szóló mellékletet is. Ha a felszólalás valakit személyesen érint, a bejelentéshez a felszólalás teljes szövegét kell mellékelni.

 

(10)Ha a polgármester a napirend előtti felszólalás elmondására az engedélyt nem adja meg, a képviselő kérésére a napirend előtti felszólalás engedélyezéséről a képviselő-testület vita nélkül határoz. A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat, és a megszólítottnak joga van legfeljebb 3 perces viszontválasz elmondására.

 

(11)A képviselő a napirend előtti felszólalást a napirend előtti felszólalások benyújtásának sorrendjében a napirend meghatározása előtt mondhatja el.

 

(12) A képviselő:

a) az interpellációt az interpelláció benyújtásának sorrendjében – munkaterv szerinti ülésen – a napirend meghatározása előtt mondhatja el, rendkívüli közgyűlésen a napirend tárgyalását követően mondhatja el,

b) a kérdést a kérdések benyújtásának sorrendjében – munkaterv szerinti ülésen – a napirend meghatározása előtt mondhatja el, rendkívüli közgyűlésen a napirend tárgyalását követően mondhatja el.

 

(13) A képviselő az erre kijelölt napirendi pont keretében, vagy ennek hiányában az ülés végén közérdekű ügyekről tájékoztatást adhat, vagy bejelentéssel élhet.

 

(14) Napirend előtti felszólalásra a polgármestertől írásban bármelyik képviselő, a felszólalás tárgyának megjelölésével, engedélyt kérhet. Ha a polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére, e tárgyban a képviselő-testület felszólalás és vita nélkül határoz.

 

(15) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. A felszólaláshoz kapcsolódóan bármely képviselő egy ízben, két-két percre kaphat szót.

 

(16) Az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi javaslatot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésben bármelyik képviselő 2 percre szót kérhet és javaslatot tehet. (Ügyrendi javaslat).

Az ügyrendi javaslat elhangzása után, a javaslathoz felszólalásra jelentkezőknek legfeljebb 2 perces hozzászólás engedélyezhető. A képviselő-testület a javaslat felett vita nélkül határoz.

 

 

 

A képviselő-testület tanácskozási rendje

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület határozatképességére a Mötv. rendelkezése az irányadó. A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen 3 fő települési képviselők jelen van.

 

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. Ha a képviselő-testületi ülést határozatképtelenség miatt elnapolják, a polgármester 8 napon belül újra összehívja.

 

(3) Amennyiben az ülés közben válik határozatképtelenné a képviselő-testület, a polgármester az ülést berekeszti, és 8 napon belüli időpontra, a nem tárgyalt napirendekkel, újból összehívja.

 

(4) A polgármester, az őt helyettesítő alpolgármester, a Költségvetési Bizottság elnökének (továbbiakban együtt: polgármester) feladata a képviselő-testületi vezetésével kapcsolatosan:

a) megnyitja az ülést, megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés a határozatképességét, számba veszi a távollévőket és ismerteti a bejelentett távollét okát.

b) tájékoztatja a képviselő-testületi ülést a benyújtott interpellációkról, a napirend előtti felszólalási szándékról,

c) ismerteti a sürgősségi indítványt, az általa támogatott, és nem támogatott indítványt,

d) előterjeszti és szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, napirendi pontonként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot és kihirdeti a határozatot,

e) biztosítja az ülés zavartalan rendjét,

f) félbeszakíthatja, bezárja az ülést, tárgyalási szünetet rendelhet el,

g) berekeszti az ülést.

 

(5) A polgármester az ülés vezetése során jogosult:

a) a szó megadására, megtagadására,

b) felszólítani a hozzászólót, hogy térjen a tárgyra,

c) a szó megvonására,

d) a vitában a hozzászólások időtartamának korlátozására,

e) figyelmeztetni a hozzászólót az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentésektől való tartózkodásra,

f) annak a személynek rendreutasítására, vagy a hallgatóság soraiból való kiutasítására, aki a képviselő-testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

g) az ülés félbeszakítására,

h) tárgyalási szünet elrendelésére,

i) napirendi pontok összevont tárgyalására vonatkozó javaslattételre,

j) a vita lezárásának kezdeményezésére, elrendelni a szavazást,

k) napirendi pontok felcserélésére

l) a szavazás eredményének megállapítására.

 

(6) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólítja, hogy térjen a tárgyra. A polgármester ismételt felszólítás után megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben a (7) bekezdés kivételével újra nem szólalhat fel.

 

(7) A szó megvonása esetén:

a) a képviselőt ügyrendi kérdésben két perces hozzászólás joga megilleti,

b) a képviselő kérheti a polgármestertől korábbi felszólalásával kapcsolatos másik felszólalásra viszontválasz megtétele céljából két perces hozzászólás engedélyezését.

 

(8) Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést határozott időre félbeszakíthatja. Ha a polgármester nem talál meghallgatásra, elhagyja az elnöki széket, az ülés ezzel félbeszakad, és elnöki összehívásra folytatódik.

 

(9) A polgármester, vagy képviselő javasolhatja a Képviselő-testület döntése előtt a napirendi pont újratárgyalását, elnapolását. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz és megállapítja a napirendi pont tárgyalásának időpontját.

 

(10)     Azokat az előterjesztéseket, amelyek tárgyalását a képviselő-testület elnapolta,  vagy amelyek tárgyalása határozatképtelenség miatt maradt el, a következő ülés napirendjének elejére kell felvenni, kivéve ha az elnapolásról hozott határozatában a képviselő-testület másként döntött.

 

(11) A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja. A vita lezárásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a vita lezárására vonatkozó javaslatot elfogadja a képviselő-testület, mindazokat, akik ezt megelőzően jelezték hozzászólási szándékukat, 2 perces időkeretben megilleti a hozzászólás joga.

 

Rendfenntartás

 

 1. §

 

(1) Ha a képviselő, felszólalása során a képviselő-testület vagy bármely személy tekintélyét, személyiségi jogait megsérti, vagy a képviselő-testület tagjaira sértő kifejezést használ, továbbá az SZMSZ -nek a tanácskozás rendjére és a szavazás szabályaira vonatkozó előírásait megszegi, az elnök rendre utasítja.

 

(2) A testületi ülésen tilos felhangosított rádiótelefonnal részt venni. E tilalom megszegőjét az elnök rendre utasítja. Ha nem képviselő a rendet sértő, akkor a második rendreutasításkor fel kell szólítani a terem elhagyására.

 

A tanácskozás rendje

 

 1. §

 

(1) A döntési javaslat elfogadására a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

Minősített többséggel kell meghozni a döntést azokban az esetekben, amikor a Mötv. arról rendelkezik.

A minősített többség meglétére a Mötv. rendelkezése az irányadó.

 

(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, napirend előtt dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.

 

(3) A polgármester előterjeszti a napirendi tervezetet, napirendet a képviselő-testület határozattal állapítja meg.

 

(4) Az elnök napirendi pontonként megnyitja az előterjesztés tárgyalását, megadja a szót az előterjesztőnek, az előadónak, akik az előterjesztéshez a vita előtt szóbeli kiegészítést tehetnek. Az előterjesztő az előterjesztést a vita megnyitásáig módosíthatja, visszavonhatja, ill. a vita lezárásáig, átdolgozásra visszakérheti.

 

(5) Ha bizottság az előterjesztés bizottsági tárgyalásakor az előterjesztés szerinti döntési javaslathoz képest módosító indítványt fogalmazott meg, a bizottság határozatát a bizottság elnöke a vita megkezdése előtt ismerteti a képviselő-testülettel.

 

(6) A napirend előterjesztőjéhez a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó rövid, tárgyszerű választ ad.

 

(7) A napirend tárgyalása során a hozzászólók sorrendjét -figyelembe véve a jelentkezés sorrendjét is -a polgármester határozza meg. A polgármester és a napirendi pont előterjesztője több alkalommal is hozzászólhat, az előterjesztőt megilleti a zárszó joga is.

 

(8) A napirendi pont vitája során a képviselő általában egy alkalommal kap szót. Ismételt hozzászólásra, legfeljebb 2 perces időtartamra, a polgármester adhat engedélyt. Ha a polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselő a képviselő-testülettől kérheti a hozzászólás engedélyezését. A testület e tárgyban vita nélkül határoz.

 

(9) A napirend vitája közben a képviselő korábbi felszólalásával kapcsolatos másik felszólalásra történő viszontválasz céljából a képviselő 2 perces hozzászólásra szót kérhet. A viszontválasz elmondását a polgármester engedélyezheti.

 

(10)  Az érdemi vita során:

a) a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket és a döntéstervezettel kapcsolatos javaslataikat,

b) a polgármester a megjelent állampolgároknak és közösségek képviselőinek hozzászólást engedélyezhet, annak időtartamát korlátozhatja,

c) a polgármester lehetőséget adhat arra, hogy a vitában érintett személyek észrevételt tehessenek,

d) a hozzászólások időtartamának korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet, ha a polgármester a javaslat nyomán a hozzászólások időtartamát nem korlátozza, az indítványról a testület vita nélkül határoz,

e) a képviselő-testület napirendenként egy alkalommal jogosult egyeztetés céljából 10 perc rendkívüli szünetet kérni,

f) a vita lezárása után a polgármester a napirend előterjesztőjét válaszadásra kéri fel. A napirend előterjesztőjének nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy befogadja-e a módosító, kiegészítő indítványokat,

g) a szavazás előtt a polgármester a jegyzőnek szót ad, ha a jegyzőnek a döntési javaslat, módosító indítvány, kiegészítő indítvány, ügyrendi javaslat törvényességével kapcsolatban észrevétele van,

h) a polgármester először az írásban benyújtott és a vitában elhangzott módosító indítványokat külön-külön, majd a képviselő-testület által elfogadott módosításokkal egybefoglalt döntési javaslatot teszi fel szavazásra. A kiegészítő indítványt a polgármester akkor teszi fel szavazásra, ha az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról a képviselő-testület döntött. A vita lezárását az előterjesztő és bármelyik képviselő javasolhatja. A testület e kérdésben vita nélkül határoz

i) a képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól,

j) a szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a határozatot.

 

(11) A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést berekeszti.

 

(12) Ha az előterjesztés rendelet, vagy határozat módosítására irányul, akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a rendelet, vagy a határozat előterjesztéssel nem érintett részeire, kivéve, ha ez a szabályszerű módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges.


A döntéshozatal szabályai

 

 1. §

 

(1) A képviselő személyes érintettségére, azzal kapcsolatos bejelentési kötelezettségére, a döntésből történő kizárására a Mötv. 49. §-ának rendelkezései az irányadóak.

 

(2) Ha a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be, és a köztudomású, vagy a képviselő-testület azt megállapítja, a képviselő-testület határozatban rögzíti, hogy a képviselő törvényben előírt kötelezettségének nem tett eleget és a képviselő tiszteletdíját 6 hónapig 25 %-kal csökkenti.

 

(3) A döntési javaslat elfogadására a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(4) Minősített többséggel kell meghozni a döntést azokban az esetekben, amikor a Mötv. arról rendelkezik -50.§- valamint az Önkormányzat rendeletében meghatározott ügyek eldöntéséhez.

A minősített többség meglétére a Mötv. rendelkezése az irányadó.

 

(5) A szavazás megkezdése előtt a jegyző/aljegyző törvényességi észrevételt tehet.

 

(6) A szavazás kézfelemeléssel történik, a szavazás közben a szavazatot indokolni nem lehet.

 

(7) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredménye felöl kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, az elnök köteles a szavazást megismételni. A napirendi pont végszavazása után a részszavazások nem ismételhetők meg.

 

(8) Névszerinti szavazást bármelyik képviselő indítványozhat, az indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A szavazatokat szóban kell leadni. A képviselők „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki, és a szavazás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

 

(9) A képviselő-testületi döntések nyilvánosságára vonatkozóan a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(10)Titkos szavazást a polgármester, vagy bármely képviselő kezdeményezheti. A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. Titkos szavazást kell tartani abban az esetben is, ha azt jogszabály elrendeli.

 

(11)A titkos szavazással kapcsolatos teendők lebonyolítását a képviselő-testület háromtagú – elnökből és két tagból álló – Költségvetési Bizottsága látja el.

 

(12) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna alkalmazásával történik. A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját, tárgyát

b) kezdetét és végét,

c) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

d) a szavazás során felmerült körülményeket,

e) a szavazás során tett megállapításait,

f) a szavazás eredményét.

A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek – a jegyzőkönyv ismertetésével – jelentét tesz, melynek elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

 

(13) A képviselő-testület először – benyújtásuk sorrendjében – a módosító javaslatról, majd a rendeleti vagy határozati javaslat egészéről dönt. Bármely képviselő a módosító indítványok szavazási sorrendjének megváltoztatását kezdeményezheti. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

 

(14) A több változatban előterjesztett javaslatokról az előterjesztés sorrendjének megfelelően kell szavazni.

 

(15) A képviselő-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

 

(16) Az önkormányzati rendelet alkotására az Alaptörvény, a Mötv., valamint a jogszabályszerkesztésről szóló igazságügyi és rendészeti miniszteri rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

A képviselő-testület döntéseinek jelölése

 

 1. §

 

(1) A rendelet elfogadását követően, annak hiteles szövegét a jegyző/aljegyző köteles megszerkeszteni. Az önkormányzati rendeletet aláírására és a kihirdetésével kapcsolatos feladat ellátására a Mötv. rendelkezése az irányadó.

 

(2) Az Önkormányzat rendeleteit a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A Képviselő-testület külön döntése alapján a rendeletet a helyi lapban is közzé kell tenni. Az önkormányzati rendeletek kihirdetésük napjától kezdődően elérhetőek az Önkormányzat honlapján.

(3) Az Önkormányzati rendelet megjelölésére a jogszabály kihirdetése során történő megjelöléséről szóló közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendelet szabályai az irányadóak. A jelenleg hatályos, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján a rendeleteket az alábbi minta szerint kell jelölni:

„Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám (arab szám) / év (arab szám). hó (római szám) nap (arab szám) önkormányzati rendelete cím (-ról, -ről toldattal)”

(4) A határozat megjelölésére a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölését szabályozó közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendelet szabályai az irányadóak.

 

(5) A képviselő-testület által hozott határozatokat, rendeleteket a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

 

(6) A határozatok esetén a sorszám (arab szám) és az évszám (arab szám) után zárójelben fel kell tüntetni az elfogadás időpontját hó. (római szám) nap. (arab szám), valamint a határozat megjelölést az alábbi minta szerint:

 

„Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/év. (hó. nap.) számú határozata”

 

(7) Nem kell sorszámmal ellátott, alakszerű határozatba foglalni az ügyrendi jellegű döntéseket, de a döntést és a szavazás számszerű eredményét a jegyzőkönyvben, ilyen esetben is rögzíteni kell.

 

(8) A hatályos önkormányzati rendeleteknek a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról, a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékének vezetéséről a jegyző/aljegyző gondoskodik.

 

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

 

 1. §

 

(1) Az állampolgároknak a közgyűlés jegyzőkönyvébe történő betekintéssel kapcsolatos jogosultságára, valamint a zárt ülésről készülő jegyzőkönyvvel kapcsolatos szabályokra a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza a Mötv. -ben meghatározottakon kívül:

a) a közgyűlés ülésének jellegét, kezdetét és végét,

b) az előre bejelentett távolmaradó képviselők nevét,

c) az elfogadott napirendi pontok előterjesztőit,

d) képviselői kérelem esetén külön az ülésen elhangzott javaslatokra, és külön az írásban előterjesztett javaslatokra adott szavazatokat.

A képviselő-testület tagja, valamint az ülésen tanácskozási joggal résztvevő kérésére, az általa elmondottakat szó szerint kell rögzíteni a jegyzőkönyvbe.

 

(3) A jegyzőkönyv elkészítésére, és a jegyzőkönyv aláírására a Mötv. 52.§ -ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

 

(4) A jegyzőkönyvet egy példányban kell elkészíteni.

 

(5) A jegyzőkönyv első példányához mellékelni kell:

a) a képviselő-testületi meghívót,

b) a tárgyalt előterjesztéseket,

c) a megalkotott rendeleteket és elfogadott határozatok mellékleteit,

d) az interpellációk, kérdések, napirend előtti felszólalások szövegét,

e) indítványok és sürgősségi indítványok szövegét és indokolását,

f) a népszavazást kezdeményező dokumentumokat.

 

(6)A jegyzőkönyvet a Hivatalban meg lehet tekinteni.

 

(7) A képviselő-testület által hozott határozatot kivonatban meg kell küldeni a határozatban érintetteknek.

 

III. fejezet

 

A lakossági fórumok rendje

 

 1. §

 

(1) A lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás formái különösen:

a) közmeghallgatás,

b) lakossági fórum, falugyűlés.

 

(2) A közmeghallgatásra a Mötv. 54. § -ának rendelkezése az irányadó.

 

(3) A közmeghallgatás helyét és időpontját 15 nappal korábban, hirdetmény útján kell a lakosság tudomására hozni.

 

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. A közmeghallgatás vezetésére a képviselő-testület ülésvezetési szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a közmeghallgatás valamennyi résztvevőjét megilleti a tanácskozás joga. Ha a válaszadás, az intézkedés más szerv hatáskörébe tartozik, a panaszok és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos törvényi rendelkezések szerint kell eljárni.

 

(5) A közmeghallgatásról a 26. § szerinti jegyzőkönyv készül.

 

(6) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben az állampolgárok és az önszerveződő közösségek, társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a vélemények megismerése céljából, meghatározott döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében -lakossági fórumot, falugyűlést hívhat össze.

 

(7) A lakossági fórumot, a falugyűlést a polgármester vagy az általa megbízott személy vezeti.

 

(8) A lakossági fórum, falugyűlés időpontjáról, tárgyáról és helyéről 15 nappal korábban, hirdetmény útján tájékoztatni kell a lakosságot.

 

(9) A lakossági fórumról feljegyzés készül. A feljegyzés elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 1. fejezet

 

A társulás

 

 1. §

 

(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében társulásokban vesz részt. A képviselő-testület elsősorban a megyei közgyűlés és más települések önkormányzataival hoz létre társulásokat, a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása érdekében.

 

(2) Az Önkormányzat részvételével működő társulások felsorolását az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza.

 

 1. fejezet

 

A Képviselő-testület tagjainak jogállása és felelőssége

 

 1. §

 

(1) A települési képviselő -választói érdekek képviseletével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(2) A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(3) A képviselő-testületi ülésről való távolmaradást az ülés előtt a polgármesternél kell bejelenteni.

 

(4) A képviselő-testület esetében igazolt a távollét, ha a képviselő önkormányzati ügyben a polgármester, alpolgármester megbízásából van távol az ülésről. Bizottsági ülés esetén igazolt a távollét, ha a bizottság tagja önkormányzati ügyben a polgármester, alpolgármester, vagy a bizottság elnökének megbízásából van távol a bizottsági ülésről, a bizottság elnöke önkormányzati ügyben a polgármester, alpolgármester megbízásából van távol a bizottsági ülésről.

 

(5) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat a Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

e) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, a testületi ülésen biztosított hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.

 

(6) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos szabályokat a Mötv. 36. §, 37. § -ainak rendelkezései tartalmazzák.

 

(7) A képviselők méltatlanságával kapcsolatos szabályt a Mötv. 38. § -ának rendelkezése tartalmazza.

 

(8) A képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével és a vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos szabályokat a Mötv. 39.§ -ának rendelkezései tartalmazzák.

 

(9) A vagyonnyilatkozatot a Költségvetési Bizottság tartja nyilván, és a Költségvetési Bizottság látja el az összeférhetetlenség és a méltatlanság megállapításával , és a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával,  ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

VI. fejezet

 

A Képviselő-testület SZERVEI

 

A képviselő-testület bizottságai

 

 1. §

 

(1) A képviselő-testület a Mötv. 57. § (1) bek. szerint állandó bizottságot hoz létre és a Mötv. 57. § (3) bek. szerint ideiglenes bizottságot hozhat létre.

 

(2) Az ideiglenes bizottságot a képviselő-testület konkrétan meghatározott feladat ellátására hozza létre. A bizottság az adott feladat ellátását követően arról beszámol a képviselő-testületnek. A beszámoló elfogadásával az ideiglenes bizottság megszűnik.

 

(3) A bizottság nem képviselő-testületi tagjainak, a bizottság feladatköre szerinti jelentősebb szervezet képviselőjét, szakemberét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevők képviselőjét, a terület szakértőjét célszerű megválasztani. A bizottság nem képviselő tagja a megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alaptörvényben és más jogszabályban a magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat.

 

(4) A képviselő-testület bizottságába megválasztott nem képviselő tag is a 39. § (6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

 

(5) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre és tagjainak számát a következők szerint határozza meg:

 1. a) Költségvetési Bizottság

tagjainak száma: 3 fő

(6) A bizottságok személyi összetételét az SZMSZ 5. melléklete, feladatait az SZMSZ 6. melléklete tartalmazza.

 

A bizottság működése

 

 1. §

 

(1) A bizottság elnökének és tagjainak megválasztására a Mötv. 58. §-ának rendelkezései az irányadóak.

 

(2) A bizottság tagja:

a) szavazati joggal részt vesz a bizottság ülésein,

b) részt vesz a bizottság döntéseinek előkészítésében, javasolhatja a bizottság feladatkörébe tartozó témakör napirendre tűzését, mely napirend tárgyalására a bizottság legközelebbi ülésén kerül sor.

 

(3) A bizottság elnöke:

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,

b) kiadmányozza a bizottság döntéseit,

c) figyelemmel kíséri a bizottság határozatainak végrehajtását,

d) a képviselő-testületi ülésen ismerteti a bizottság döntését,

e) jogosult a bizottság által tárgyalt napirendhez szakértő meghívására.

 

(4)       A bizottságok működésére a Mötv. 60. §-ának szabályait kell alkalmazni.

 

(5) A bizottság ülését az elnök hívja össze. A meghívót legkésőbb az ülést megelőző 3. napon ki kell küldeni. A bizottság meghatározza azokat a napokat, amikor munkaterv szerinti üléseit tartja.

 

(6) A bizottság elnöke rendkívüli ülést hívhat össze.

 

(7) A bizottság tagjai és elnöke részére az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 3. napon meg kell küldeni. Rendkívüli bizottsági ülés összehívása esetén az előterjesztést előzetesen nem kell megküldeni.

 

(8) A bizottságot a bizottság elnöke összehívja, a képviselő-testület határozata alapján, ha az alpolgármester, vagy a bizottság tagjainak 1/4-e a napirend megjelölésével a bizottság ülésének összehívását kezdeményezi. Az elnök a bizottság ülését a kezdeményezés benyújtásától számított 8 napon belül összehívja. A Mötv. rendelkezései az irányadóak arra az esetre, ha a polgármester indítványozza a bizottsági ülés összehívását.

 

(9) Az ülés meghívóját az ülés összehívásával egyidejűleg ki kell függeszteni az Önkormányzat hirdetőtábláján.

 

(10) A bizottság üléséről a napirendi pontok megjelölésével értesíteni kell a polgármestert, alpolgármestert, képviselőt, jegyzőt/aljegyzőt.

 

(11) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára, működésére, a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárására és a jegyzőkönyv tartalmára a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(12) A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. Az éves munkatervről az adott év első képviselő-testületi ülésén, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

(13) A bizottságok munkájuk segítése érdekében folyamatosan, vagy egy meghatározott célra tanácsadókat, szakértőket kérhetnek fel. A tanácsadók munkájukat fizetés, költségtérítés nélkül végzik. A szakértők díjazását önkormányzati döntéssel biztosított keretből, vagy pályázat útján elnyert összegből lehet biztosítani.

 

A polgármester

 

 1. §

 

(1) A polgármester tisztségét, társadalmi megbízásban látja el.

 

(2) A polgármesterrel szemben felmerülő összeférhetetlenségi ok megszűntetésével, a vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettséggel kapcsolatosan a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(3) Amennyiben a polgármester az összeférhetetlenségi ok megszűntetésével kapcsolatos kötelezettségének nem tett eleget, a képviselő-testület ezzel kapcsolatos eljárására a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(4) A képviselő-testületnek a polgármesterrel szemben a törvényben meghatározott okok miatti keresetindítási jogosultságára a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(5) A polgármester méltatlanságának megállapításával kapcsolatosan a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(6) A polgármester tisztségének megszűnésének okait a Mötv. rendelkezése tartalmazza.

 

(7) A polgármesternek a bizottsági döntések végrehajtása felfüggesztésével kapcsolatos jogosultságára, a felfüggesztést követően a képviselő-testület eljárására a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(8) A polgármesternek a képviselő-testületi döntés ismételt tárgyalására – ha a döntést az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja – irányuló kezdeményezésével kapcsolatos jogosultságára a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(9) A polgármesternek a Hivatallal kapcsolatos irányítási jogkörére a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(10) A polgármesternek a hivatali -az önkormányzatai döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos – tevékenység meghatározásával, a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek, hatósági jogkörök ellátásával összefüggő jogaira és kötelezettségeire a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(11) A polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munka-és ügyfélfogadási rendjének meghatározására irányuló előterjesztésére a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(12) A polgármester az alpolgármesterek, a költségvetési szervek vezetői esetében az egyéb munkáltatói jogokat, a jegyző esetében a munkáltatói jogokat a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja.

 

(13) A polgármester a település polgáraival való közvetlen kapcsolattartás érdekében fogadónapot tart az SZMSZ 7. mellékletben meghatározottak szerint.

 

(14) A polgármester a Mötv. 65. § és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel.

 

(15) A polgármester dönthet – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a következő ülésig lejár,

b) az önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati főösszeg 5 %-át elérő kiadás megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új kötelezettségvállalás esetén,

c) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.

Az alpolgármester

 

 1. §

 

(1) Az alpolgármesterek választására a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(2) Milejszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

 

(3) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg és irányítja tevékenységét.

 

(4) Az alpolgármester ellátja

 1. a polgármestertől közvetlenül kapott feladatokat,
 2. a Mötv. rendelkezései figyelembe vételével vesznek részt a bizottságok tevékenységében,

 

 

A jegyző és az aljegyző

 

 1. §

 

(1) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések polgármesterei a Mötv. rendelkezései alapján jegyzőt és aljegyzőt neveznek ki.

 

(2) A jegyző és az aljegyző jogállására a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(3) A Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatalt – Gellénháza – a jegyző vezeti.

A Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltségét az aljegyző vezeti.

 

(4) A jegyző és aljegyző feladataira a Mötv. rendelkezései az irányadóak. Ezen túlmenően kiemelt feladatai:

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,

d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését,

e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,

f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet,

g) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

h) gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésről.

 

(6) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselőt, ennek hiányában más jegyzőt bíznak meg a polgármesterek.

VII. fejezet

 

A Képviselő-testület Hivatala

 

 1. §

 

(1) Csonkahegyhát, Dobronhegy, Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Milejszeg, Nagylengyel,  Németfalu, Lickóvadamos, Ormándlak, Pálfiszeg, Petrikeresztúr községek képviselő-testületei a Mötv. 84-86. §-ai alapján, 2015. január 1-i hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal megnevezéssel Gellénháza székhellyel (8981 Gellénháza, Kossuth u. 2.  illetve a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltségét Csonkahegyhát-i székhellyel. (8918 Csonkahegyhát. Fő utca 20.)

 

(2) A Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége látja el Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg települések Önkormányzatainak és Képviselő-testületeinek feladatát.

 

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal és a Csonkahegyháti Állandó Kirendeltség feladataira a Mötv. rendelkezései az irányadóak.

 

(4) A Hivatalok további feladatát és hatásköreit, működésének részletes szabályait a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

 


VIII. fejezet

 

Az Önkormányzat vagyona, gazdálkodása

 

 1. §

 

(1) Az önkormányzat vagyonára és gazdálkodására különösen az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Mötv. 106-110. §-ainak, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

 

(2) Az önkormányzati vagyonra, a vagyon hasznosítására vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

 

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és szabályait a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben, ill. külön rendeletben határozza meg.

 

 1. fejezet

 

Záró rendELkezések

 1. §

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

 

Milejszeg, 2017. március 27.

 

 

 

 

Fonyadt Róbert

polgármester

Salamon Henrietta

aljegyző

 

 

 

 

A rendelet 2017. április 10. napján kihirdetésre került:

 

 

Salamon Henrietta

aljegyző

 

 

 

 

 

 

 1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2017. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

 

 

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjainak névsora:

 

 

 

 1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

 

 

Az önkormányzat által ellátott, önként vállalt feladatok:

 

 • településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme,
 • vízrendezés, vízelvezetés, csatornázás, szennyvízkezelés,
 • lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatása,
 • köztisztaság, településtisztaság,
 • sport támogatása,
 • helyi közbiztonság feltételeinek megteremtésének támogatása,
 • közreműködés a helyi energiaellátásban,
 • közösségi tér biztosítása,
 • kulturális és közművelődési tevékenység támogatása,
 • civil szervezetek közérdekű tevékenységének támogatása,
 • helyi rendezvények szervezése (különösen: Nyugdíjas találkozó, Falunap, Szüreti felvonulás -Borünnep)
 • lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, együttműködés biztosítása
 • marketing tevékenység

 

 

 1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

 

 

Társulás útján ellátott feladatok:

 

 

 1. Nevelés – oktatás, Óvodai ellátás: Csonkahegyháti Intézményfenntartó Társulás, Csonkahegyháti Bóbita Óvoda (8918 Csonkahegyhát, Kossuth utca 15.)

 

 1. Szociális,- gyermekvédelmi alapellátás: Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény

 

 1. Hulladékgazdálkodás: Zalaispa Zrt. Hulladékgazdálkodási Társulás

 

 1. Vízgazdálkodási feladatok – Zalaegerszeg és Térsége Önkormányzatok Ivóvízminőség javító társulása

 

 1. Gyepmesteri szolgálat

 

 1. Felső Göcsej Területfejlesztési Társulás

 

 

 

 1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

 

 

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

 

a) közterület-foglalási díj

b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv-ben meghatározott közútkezelői feladatok és hatáskörök

c) közút nem közlekedési célú igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulás

d) egyéb önkormányzati rendeletben a polgármesterre átruházott hatáskörök

e) dönt az önkormányzati kötelezettségvállalást – ide értve a működési költséget is – nem igénylő pályázatok benyújtásáról,

f) mint a közút kezelője, elrendelheti a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzés, mozgatható hóvédmű elhelyezését,

g) erdőgazdálkodói jogkörben hozzájárulhat az önkormányzati tulajdonú erdőben a 24 órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célú tartózkodáshoz, táborozáshoz, sátor felveréséhez, lakókocsi felállításához,

h) turista útvonal kijelöléséhez és létesítéséhez,

i) turisztikai berendezés, létesítmény építéséhez, fenntartásához,

j) véleményezi a szomszédos települések településszerkezeti tervet,

k) dönt a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatás támogatásról szóló Korm. rendeletben meghatározott támogatási szerződés megkötéséről és egyoldalú jognyilatkozatot tehet a hatóság fele,

l) dönt a pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról, 

 

 

 

 1. melléklet a az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

 

 

Az önkormányzat bizottságának személyi összetétele:

 

 

Költségvetési Bizottság:

 

Benkő Szabolcs                               bizottság elnöke

Egyed Gyula                                    bizottsági tag

Kovács Márk                                   bizottsági tag

 

 

 

 1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

 

 

Költségvetési  Bizottság feladatai:

 

 • ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos nyilvántartási ellenőrzési és vizsgálati feladatokat
 • ellátja a polgármester és a képviselők – méltatlansági eljárással kapcsolatos feladatokat
 • javaslatot tesz a polgármester javadalmazására, jutalmazására
 • ellátja a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket
 • ellátja a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat, kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására benyújtott kezdeményezéseket.
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a képviselő-testület esetenként megbízza

 

 

 

 1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

 

 

 1. A polgármester bejelentkezés alapján, előzetesen egyeztetett időpontban tart ügyfélfogadást.

 

 

 

A rendelet az alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.

Milejszeg SZMSZ 2017.

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator