Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

Milejszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a jelen rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően:

52.103 ezer Ft bevétellel

                                   29.078 ezer Ft kiadással elfogadja.

 

  1. §

Az önkormányzat 2016. évi vagyonát a mérleg adatokkal egyezően 281.552 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

  1. §

Az önkormányzat költségvetési tartalékát 21.526 ezer Ft-ban határozza meg.

 

  1. §

A költségvetési tartalékból 12.506 ezer Ft a belterületi utak, járdák, hidak felújítására kapott támogatásból áll.

 

  1. §

Utasítja az aljegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokra történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

6.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

 

 

Milejszeg, 2017. május 9.

 

 

 

Fonyadt Róbert                                                                       Salamon Henrietta

polgármester                                                                                 aljegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 23. nap

 

 

 

Salamon Henrietta

aljegyző

A rendelet az alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.

Milejszeg 2016. évi zárszámadási rendelete

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator