Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (YI. 24.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (YI. 24.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

Általános rendelkezések

1.§

 

 

 1. Milejszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában szervezetek támogatását.
 2. Az önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és a szolgáltatás tekintetében a megfelelő szintű működtetést. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek intézményi háttér-és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.
 3. Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

 

 

A rendelet célja és hatálya

2.§

 

 

 1. A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, szakmai és finanszírozási alapelveit.

Célja, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a község hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

 1. A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

 

 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

 1. §

 

 

 1. Az Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
 1. Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti:

a) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, hagyományőrző közösségek működtetését, település-és környezetvédő, természetbarát közösségek segítését,

b) a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását

c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,

d) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását,

e) találkozók, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,

f) kapcsolat építését a környék településeivel,

g) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösség és érdekérvényesítési kezdeményezéseinek segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére,

h) a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének segítését,

i) könyvtári szolgáltatóhely működtetését,

j) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei

4.§

 

 

 1. Az Önkormányzat a Törvény 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 4. §-ban foglalt feladatai ellátása érdekében könyvtárat és közösségi színteret tart fenn.

Faluház, 8917 Milejszeg, Petőfi u. 9. (106 hrsz)

Teleház, 8917 Milejszeg, Kossuth u. 17. (388/1 hrsz)

Könyvtár, 8917 Milejszeg, Kossuth u. 17. (388/2 hrsz)

2. A közművelődési feladatok ellátásáért az Önkormányzat által kijelölt alkalmazott felelős.

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során együttműködik közművelődési célú intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen:

 1. a római katolikus és a református egyházközséggel,
 2. a Csonkahegyháti Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskolával,
 3. a Csonkahegyháti Bóbita Óvodával,
 4. a zalaegerszegi székhelyű Deák Ferenc Megyei Könyvtárral,

4. A település lakosságának könyvtári ellátását az Önkormányzat – megállapodás alapján – a Deák Ferenc Megyei Könyvtár útján biztosítja.

 

 

 

 

 

 

 

 

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5.§

 

 

 1. Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a közművelődési intézmények fenntartásához, illetve a 4. § szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 2. A közösségi színterek nem önálló szervek, ellátandó feladatait a fenntartó Önkormányzathoz rendelt szakfeladatként teljesíti, költségvetését az Önkormányzat költségvetése tartalmazza.

 

 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6.§

 

 

 1. A Törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és felügyeleti jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja, melynek körében meghatározza a közösségi színtér használati szabályait.

 

 

Záró rendelkezések

7.§

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Milejszeg, 2015. június 23.

 

Fonyadt Róbert                                                Salamon Henrietta

polgármester                                                          aljegyző

 

 

 

Kihirdetve:

Milejszeg, 2015. június 24.

 

Salamon Henrietta

aljegyző

 

A rendelet az alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.

Milejszeg közművelődési rendelet

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator