Category Archive határozatok bejegyzés

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

Vidékfejlesztési program keretén belül Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatai konzorciumban valósították meg az alábbi pályázatot

Nagylengyel – Milejszeg Község Önkormányzata

Közlemény

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú benyújtott pályázata

Támogatást nyert Nagylengyel és Milejszeg Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázata.

A pályázat célja a Nagylengyelt Milejszeggel összekötő 05 és 012 hrsz-on lévő külterületi járhatatlan út felújítása, remix technológiával készült kövezett út  kialakítása. A fejlesztés sok szempontból előnyt jelent a környék több települése számára: lehetővé teszi, hogy az itt élők a Gellénházán található Közös Hivatalt,- a dolgozók Gellénházán, Nagylengyelben és Ormándlakon található munkahelyeiket a korábbi fél óra helyett néhány perc alatt elérjék. Az út mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kiszolgálását is biztosítja, hiszen mellette művelt földterületek vannak. A beruházás a lakossági elégedettség növelésével hozzájárul a települések lakosság megtartásához. A pályázat megvalósulása a két település konzorciumi együttműködése során jött létre.

A projekt teljes költsége: 40 608 934,-Ft azaz negyvenmillióhatszáznyolcezer kilencszázharmincnégy.

A projekt időtartama: 2018.12.13.-2019.09.30.

A fejlesztés keretében a két település közötti külterületi út fejlesztése valósult meg.

A pályázat azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

A megítélt támogatás: 34 517 592,- Ft

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Milejszeg településképi arculati kézikönyv

Tartalomjegyzék:

1 Bevezetés, köszöntő
2 A település bemutatása
1 Településtörténet, szerkezeti fejlődés
2 Általános településkép, településkarakter
3 Örökségünk
1 Építészeti, műemléki és régészeti értékek
2 Táji és természeti értékek

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő‐testületének … /2017. (……) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő‐testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész; a Balaton‐
Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; a Kulturális örökség védelméért felelős miniszter; a
Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat
szerinti partnerek véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

Read More

Településképi arculati kézikönyv települési rendelet tervezet ismertetése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Milejszeg Község Önkormányzata elkészítette Milejszeg területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét.

Második, tájékoztató jellegű lakossági fórumot,

2017. december 1-én 10.00 órakor tartjuk a Milejszegi önkormányzati Hivatalban.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés  a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény  (továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott  felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Read More

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

Read More