Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (l) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  • A rendelet személyi hatálya kiterjed Milejszeg község Önkormányzata tulajdonában lévó viziközmúre bekötóvezetékkel rácsatlakozó vagy rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira.
  • A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálózatokra, amelyek kiépítését Milejszeg Község Önkormányzata saját elhatározásából, vagy az érdekeltek együttműködésével valósítja meg.

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

a) Érdekelt: az 1995. LVII. törvény l . sz. melléklet 6. pontjába meghatározott személy.

b)Érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerinti egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan vagy önálló rendeltetési egység.

ba.)Lakossági célú érdekeltségi egység: beépített vagy be nem épített ingatlan minden olyan célú használata, amely nem minősül gazdasági célú használatnak; bb.)Gazdasági célú érdekeltségi egység: beépített vagy be nem épített ingatlan minden olyan célú használata, amelynek során adott ingatlanon gazdasági tevékenységet folytatnak. Gazdasági tevékenységnek minósül minden olyan tevékenység, amelyet gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve óstermeló jövedelem- és vagyonszerzés céljából folytat.

c) Érdekeltségi terület: azok a területek, amelyeken Milejszeg Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű-hálózatra rácsatlakozó ingatlanok találhatók, amelyeknek más víziközmű-hálózattal összeköttetésük még nincs.

d) Ivóvíz-bekötővezeték: a 2011. évi CCIX. törvény 2. I l . pontjában meghatározott dolog.

h) Ivóvíz-törzshálózat: a 2011. évi CCIX. törvény 2. 12. pontjában meghatározott dolog.

i) Közművesítési hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének, érdekében a víziközmű-hálózatra, illetve a létesítményre történő utólagos rácsatlakozás engedélyezéséhez az igénylő által fizetendő pénzösszeg.

j)Közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező olyan telek, amelynek a víz és szennyvízellátását biztosító törzshálózat és bekötővezetékének telekhatárig történő kiépítéséról az Önkormányzat gondoskodik.

k) Lakossági felhasználó: a 2011. évi CCIX. törvény 2. 15, pontjában meghatározott felhasználó.

l) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

m) Víziközmű: a 2011. évi CCIX. törvény 2. 20. pontjában meghatározott dolog.

n) Víziközmű – fejlesztés: a 2011. évi CCIX. törvény 2. 21. pontjában meghatározott fejlesztés.

o) Víziközmű —hálózat: az 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet 1. pontjában meghatározott dolog.

ö) Víziközmű — szolgáltató: az 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet 1. 44. pontjában meghatározott szolgáltató.

Milejszeg Község közigazgatási területén a víziközmú szolgáltatást az Észak Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. (Zalavíz Zrt.) látja el.

p) Ingatlan: a 1997. évi CXLI tv. 11 §-ban meghatározott földrészlet, valamint a 12 §-ban meghatározott egyéb önálló ingatlan.

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator