Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-terstületének 7/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.

Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-terstületének 7/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.

Milejszeg  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

 

 1. §

 

E rendelet hatálya Milejszeg  község illetékességi területén történő házasságkötésre, valamint a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre, és a munkaviszonyban álló, az anyakönyvi események lebonyolításában kisegítő személyzetre kell alkalmazni.

 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

 

 1. §

 

(1)E rendelet alkalmazásában:

 1. Anyakönyvi esemény: házasságkötés.
 2. Egyéb családi esemény társadalmi megünneplése: névadó, jubiláris ünnepségek, házasságkötés megerősítése, stb.
 3. Hivatali helyiség: Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége Hivatalának 8918 Csonkahegyhát Fő utca 20. szám alatti tanácsterme.
 4. Hivatali munkaidő: Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.
 5. Ügyfélfogadási idő: Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal Csonkahegyháti Állandó Kirendeltsége Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügyfélfogadási idő.
 6. „1”
 7. Kisegítő, közreműködő személyek: az anyakönyvi események lebonyolításában az anyakönyvvezető munkáját segítő személy, aki a Hivatalnál munkaviszonyban áll.

 

(2) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezését, e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor. Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségen kívüli, külső helyszínen abban az esetben történhet, amennyiben a közreműködést az anyakönyvvezető vállalja és a Hivatal pénztárába az e rendeltben megállapított díjat befizették.

 

„1” hatályon kívül helyezte a 7/2017. (VI.06.) önkormányzati rendelet.

 

(3) Az anyakönyvi esemény külső helyszínen történő megtartása iránti kérelemben feltüntetett indokok vizsgálata és a helyszín megtekintése után az aljegyző akkor ad helyt a kérelemnek, ha:

a) a helyiség méltó, alkalmas az anyakönyvi esemény megrendezésére, az ünnepélyes,

hivatalos jelleg biztosítható,

b) a személyes adatok védelme, az anyakönyv biztonsága megfelelően biztosított,

c) az anyakönyvi esemény nem tartható egyházi szertartás helyszínén,

d) az anyakönyvi esemény nem tartható fedetlen helyszínen, légi, vízi járművön, a levegőben,

a vízben, mozgó járművön,

e) külső zavaró körülmények kizártak,

f) a helyiségnek el kell különülnie a vendéglátás helyszínétől,

g) ha a kérelmezők vállalják az At. 18. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat és a Hivatal

pénztárába az e rendeletben megállapított díjat befizették.

 

(4) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő megtartásához nem kell engedély, ha a házasulók valamelyikének egészségi állapota közeli halállal fenyeget.

 

(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esetén az anyakönyvvezető helyszínre illetve vissza szállításáról, valamint az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos vissza szállításáról kötelesek gondoskodni.

 

(6) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

 

Anyakönyvi és egyéb családi esemény társadalmi megünneplésére irányuló esemény ideje

 

 1. §

 

(1) Hivatali munkaidőben történő házasságkötésre a munkaidő teljes időtartamában kerülhet sor.  Házasságkötésre irányuló esemény hivatali munkaidőn túl 19.00 óráig tartható.

 

(2) Hivatali munkaidőben, de a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre bejelentkezéskor.

 

(3) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

 

(4) Anyakönyvi esemény munkanapokon hivatali munkaidőben, valamint hivatali munkaidőn kívül – „2” – pénteki napon 14 órától 18 óráig, szombati napon 10 órától 18 óráig terjedő időszakban tartható.

 

(5) Egyéb családi esemény társadalmi megünneplése az anyakönyvvezető közreműködésével, amennyiben vállalja, kizárólag hivatali munkaidőn kívül – „3”– pénteki napon 14 órától 18 óráig, szombaton 10 órától 18 óráig terjedő időszakban lehetséges.

 

„2”; „3” hatályon kívül helyezte a 7/2017. (VI.06.) önkormányzati rendelet.

 

 

Az engedélyezés szabályai

 

 1. §

 

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl, illetve hivatali helyiségen kívül történő megtartását az aljegyző engedélyezi.

 

(2) Az anyakönyvi esemény minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó szertartáshoz szükséges feltételek biztosítottak, valamint megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek és az e rendeletben foglaltaknak.

 

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését megelőzően – amennyiben a kért helyszínen anyakönyvi esemény korábban még nem lett engedélyezve – az anyakönyvvezető köteles helyszíni szemle során meggyőződni arról, hogy a helyszín az At., továbbá az e rendeletben foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel. Megállapításairól köteles a Hivatal aljegyzőjét írásban tájékoztatni.

 

 

Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség

 

 1. §

 

(1) Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes.

 

(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívüli lebonyolításra kerülő anyakönyvi esemény lebonyolításáért bruttó 15.000,-Ft –ot kell fizetni.

 

(3) A hivatali munkaidőn kívül, de a hivatali helyiségben lebonyolításra kerülő anyakönyvi esemény lebonyolításáért bruttó 10.000,-Ft, -ot kell fizetni.

 

(4) A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívüli lebonyolításra kerülő anyakönyvi esemény lebonyolításáért bruttó 10.000,-Ft, -ot kell fizetni.

 

(5) Nem kell megfizetni az 5. § (2),(3),(4) bekezdésben meghatározott díjat, a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota esetén.

 

(6) A szolgáltatási díj nem tartalmazza a terem díszítés, a zeneszolgáltatás, a pezsgő,  valamint a virágok biztosítását.

 

(7) A jelen rendeletben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése, a kérelem anyakönyvvezetőhöz történő benyújtásakor, de legkésőbb öt munkanapon belül a Hivatal házipénztárába való befizetéssel történik.

 

(8) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek legkésőbb, a kitűzött időpont előtti munkanapon az ügyfélfogadási idő végéig írásban az anyakönyvvezetőnél bejelentik, a befizetett díj 5 napon belül a befizető számára visszafizetésre kerül.

 

(9) Amennyiben a megrendelők a (8) bekezdésben rögzített előzetes bejelentést elmulasztják, a befizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.

 

Az anyakönyvvezetőt, közreműködő személyeket megillető díjazás

 

 1. §

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 12.000,-Ft díjazás illeti meg.

 

(2) A Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításában kisegítő, közreműködő személyeket eseményenként bruttó 3.000,-Ft díjazás illeti meg.

 

(3) Az anyakönyvvezető anyakönyvi esemény lebonyolításában végzett munkájáért választása szerinti szabadidőt a következő hónap végéig, de legkésőbb az adott év december 31-ig ki kell adni.

 

(4) Az anyakönyvvezető és a közreműködő személyek részére járó díjat, az anyakönyvi eseményt követő hónap utolsó napjáig ki kell fizetni.

 

(5) Az anyakönyvvezető a feladat ellátására tekintettel, évente egy alkalommal 30.000,-Ft összegben munkaruha juttatásban részesül. Az anyakönyvvezető az összeg felhasználásáról számlával köteles elszámolni a tárgyév december 15. napjáig.

 

 

Záró rendelkezések

 

 1. §

       

(1) E rendelet 2017. május 1.  napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Milejszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  5/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és díjairól.

 

(2) E rendeletben meghatározott szabályokat, szolgáltatási díjakat a rendelet hatálybalépését követően bonyolított anyakönyvi események során kell alkalmazni.

 

 

Milejszeg, 2017. április 19.

 

 

 

Fonyadt Róbert                                                                              Salamon Henrietta

polgármester                                                                                        aljegyző

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2017. április 27.

 

 

 

Salamon Henrietta

aljegyző

 

 1. melléklete az 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

 

                                                                                    illetékbélyeg helye

 

Kérelem

 

hivatali munkaidőn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

 

Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.

 

 

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

 

 

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:

 

_________________(település), _____________ (közterület)______ házszám/helyrajzi szám

 

A 15.000,- Ft összegű díjat megfizettük.

 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha

 1. a) a tanúk, – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
 2. b) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről,
 3. c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

 

 

 

Csonkahegyhát, ______ év ______________ hó ___ nap

 

 

 

___________________________                              __________________________

aláírás                                                                          aláírás

 

 

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.

 

 

 

__________________________________

közreműködő anyakönyvvezető

*kívánt részt alá kell húzni

 

 

 1. melléklet az 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

 

 

                                                                                                         illetékbélyeg helye

Kérelem

 

hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés engedélyezéséhez

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő

 

engedélyezését _______ év ___________ hónap ___nap _____ óra időpontra.

 

 

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

 

 

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

 

 

A 10.000 Ft,- összegű díjat megfizettük.

 

 

Csonkahegyhát, ______ év ______________ hó ___ nap

 

 

 

 

___________________________                              __________________________

aláírás                                                                          aláírás

 

 

 

 

 

 

Engedélyezés esetén

a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*

 

____________________________________

közreműködő anyakönyvvezető

 

 

*kívánt részt alá kell húzni

 

 

 1. melléklet az 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

 

                                                                                                           illetékbélyeg helye

 

Kérelem

 

hivatali munkaidőben de hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

 

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.

 

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

 

Név:

Lakcím:

Kézbesítési cím:

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:

 

_________________(település), _____________ (közterület)______ házszám/helyrajzi szám

 

Az 10.000,- Ft összegű díjat megfizettük.

 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha

 1. a) a tanúk, – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
 2. b) gondoskodunk a házasságkötés/”4” méltó keretéről,
 3. c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

 

 

Csonkahegyhát, ______ év ______________ hó ___ nap

 

 

___________________________                              __________________________

aláírás                                                                          aláírás

 

 

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.

 

 

 

__________________________________

közreműködő anyakönyvvezető

*kívánt részt alá kell húzni

 

 

„4” hatályon kívül helyezte a 7/2017. (VI.06.) önkormányzati rendelet.

A rendelet az alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.

Milejszeg anyakönyvi rendelet egységes szerkezet

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator