Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete Milejszeg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete Milejszeg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

 

A rendelet hatálya

 

 1. § A rendelet hatálya kiterjed Milejszeg Község Önkormányzatára.

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

 

 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
 • bevételi főösszegét 776.188 Ft-ban,
 • kiadási főösszegét 776.188 Ft-ban állapítja meg.

 

 1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

 

4.§       (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

 

Működési kiadások előirányzata összesen:                           45.776.188 Ft.

 

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 783.000 Ft;

b) munkaadókat terhelő járulékok 361.000 Ft;

c) dologi jellegű kiadások 508.000 Ft;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 432.560 Ft;

e) működési célú támogatások 691.628 Ft;

 

 1. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 440.000 forint.

 

 

A felhalmozási kiadásokból:

 1. a) felújítás 000 Ft;
 2. b) felújítási ÁFA 000 Ft.

 

 

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

 1. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

 

 1. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

 

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

 

 1. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

 

Záró rendelkezések

 

 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

 

Milejszeg, 2017. február 24.

 

 

Fonyadt Róbert                                                                                   Salamon Henrietta

polgármester                                                                                              aljegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendelet 2017.    március 10-én kihirdetésre került.

 

 

 

 

Salamon Henrietta

aljegyző

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek

 

 

 1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezéséről.

 

 1. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletes bemutatásáról.

 

 1. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint, az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

 

 

 

 

 


 1. melléklet a 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

 

Az önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

Forintban

Bevételi forrás

megnevezése

Előirányzat összege Előirányzat jellege
Összesen Működési Felhalm. Kötelező Önként vállalt
A B C D E F
1 Alaptevékenység bevételei
2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 50.000 50.000 50.000
3 Intézmények egyéb sajátos bev.
4 ÁFA bevételek, visszatérülések
5 Vállalkozási bevételek
6 Kamatbevételek
7 Intézményi műk. bev. összesen (1) 50.000 50.000   50.000
8 Illetékek
9 Közhatalmi bevételek 1.650.000 1.650.000 1.650.000
10 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek    600.000 600.000 600.000
11 Környezetv., műemlékv. stb. bírságok
12 Egyéb sajátos bevételek
13 Közhatalmi bevételek(2) 2.250.000 2.250.000   2.250.000
14 Tárgyi eszk., immat. javak értékes.
15 Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 440.000 440.000 440.000
16 Pénzügyi befektetések bevételei
17 Állami készletek, tartalékok értékesítése
18 Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) 440.000   440.000 440.000

 

19 Felügyeleti szervtől kapott támog.
20 Költségvetési működési támogatás 20.796.717 20.796.717 20.796.717
21 Kiegészítések, visszatérülések
22 Működési célú támogatás értékű bevétel 1.448.000 1.448.000 1.448.000
23  Működési célú támogatások (4) 22.244.717 22.244.717   22.244.717
24 Felhalmozási célú támogatások
25 Felhalm.célú tám.összesen(5)

 

 

26 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről
27 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
28 Hitelfelvétel államháztartáson belülről
29 Belföldi értékpapírok bevételei
30 Külföldi finanszírozás bevételei
31 Pénzforgalom nélküli bevételek 21.231.471 21.231.471 21.231.471
32 Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.
33 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5) 21.231.471 21.231.471   21.231.471
34 Bevételek összesen: 46.216.188 45.776.188 440.000 46.216.188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. melléklet a 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadásai összesen

Forintban

Előirányzat összege
Ssz.  Kiadási előirányzat megnevezése Vonatkozó év várható  Kötelező Önként

vállalt

A B C D
1. Rendszeres személyi juttatások 3.476.000 3.476.000
2. Nem rendszeres személyi juttatások 96.000 96.000
3. Választott tisztségviselők juttatásai 3.211.000 3.211.000
I. Személyi juttatások összesen 6.783.000 6.783.000  
1. Szociális hozzájárulási adó 1.327.000 1.327.000  
2. Egészségügyi hozzájárulás 16.000 16.000  
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 18.000 18.000  
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen 1.361.000 1.361.000  
1. Készletbeszerzések 1.980.000 1.980.000  
2. Szolgáltatások 21.490.000 21.490.000  
3. Általános forgalmi adó kiadás 5.538.000 5.538.000  
4. Egyéb dologi kiadások 1.500.000 1.500.000  
III. Dologi kiadások összesen 30.508.000 30.508.000  
1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 3.691.628 3.691.628  
2. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 3.432.560 3.432.560  
IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen 7.124.188 7.124.188  
1. Ingatlanok felújítása 320.000 320.000  
2. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 120.000 120.000  
V. Felújítás összesen 440.000 440.000  
  Kiadások összesen (I-XIII-ig): 46.216.188 46.216.188  

 


 1. melléklet a 2/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonként

Forintban

Kiadások és bevételek feladatonként
Sor- szám Szakfeladat Kiadási

előirányzat

Bevételi

előirányzat

A B C
1 Települési hull. gyűjtése, száll. 305.000
2 Utak üzemeltetése fenntartása 19.402.000
3 Önkormányzati jogalkotás 3.917.000
4 Önkormányzatok igazg. tev. 1.480.018
5 Közvilágítás 1.905.000
6 Város- és községgazdálkodás 2.640.000 190.000
7 Erdőgazdálkodás 0 250.000
8 Egészségügy támogatása 725.000
10 Óvodai, iskolai étkeztetés 809.000
11 Óvoda támogatása 1.222.000
12 Háziorvosi ügyelet 207.010
13 Fogorvosi ügyelet 20.000
14 Családsegítő- és gyermekjól. sz. 358.600
15 Falugondnoki szolgálat 3.992.000
16 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 3.432.560
17 Finanszírozási feladatok 21.231.471
18 Önkorm. költségvetési műk. tám. 23.046.717
19 Közfoglalkoztatás 1.508.000 1.448.000
20 Közművelődési intézmények műk. 4.183.000 50.000
21 Köztemető fenntartása, műk. 110.000
   22  Összesen: 46.216.188 46.216.188

 

A rendelet az alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.

Milejszeg 2017. költségvetési rendelet

About the author

Önkormányzat Milejszeg administrator